Eco-design

/globalassets/shared/concepts/solar-light/ecodesign.jpg

Definition:

Enkelt uttryckt är ekodesign ett tillvägagångssätt för att utforma produkter och tjänster som tar hänsyn till miljöpåverkan i alla skeden av en produkts utveckling och livscykel. Målet är att minska miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. Idag är det lagstadgat inom EU att förbättra produkters design och energianvändning genom ekodesigndirektivet.

Varför är det viktigt när man designar en produkt? Statistiken visar att 80 % av en produkts miljöpåverkan härleds till designfasen (källa: Gemensamma forskningscentrumet, EU:s vetenskapscentrum). Designfasen av en produkt är därför den första och mest nödvändiga fasen för att få ut mer hållbara och cirkulära produkter.

Idag är det enligt ekodesigndirektivet krav på att leverantören tar hänsyn till produktens miljöpåverkan, även i designfasen. Alla Solar Light-produkter som är märkta med ikonen "Eco-design" omfattas av lagkraven och produceras därför med integrering av miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen genom att balansera ekologiska och ekonomiska krav. Ekodesign tar hänsyn till miljöaspekter i alla skeden av produktutvecklingsprocessen och strävar efter produkter som har lägsta möjliga miljöpåverkan under produktens hela livscykel.

Standarden som definieras i ekodesigndirektivet består av sex steg:


1) Specifikation av produktfunktioner
2) Miljöbedömning av produkterna
3) Strategier för förbättring
4) Miljömål
5) Produktspecifikation
6) Tekniska lösningar

Hur skapar man en design i enlighet med ekodesigndirektivet?

- Val av material
- Välj material med låg miljöpåverkan som främjar livslängden i din
  produkt.
- Undvik att koppla ihop material för att inte försvåra återvinning.
- Förenkla reparation av produkten.
- Prioritera material som kan återvinnas i det land som produkten är
  avsedd för.
- Använd designutformning som exempelvis honeycombing för att
  minska materialmängd.

Vad är syftet med ekodesign?

Huvudsyftet med Eco-design är att förutse och minimera de negativa miljöeffekterna (av tillverkning, användning och avskaffande av en produkt). Samtidigt upprätthåller ekodesign också att en produkt kvalitetssäkras i enlighet med dess tänkta användning och funktion.

Vad är skillnaden mellan eco-design och hållbar design?

Eco-design är en hållbar designstrategi. Medan hållbar produktdesign fokuserar på både social- och miljömässig hållbarhet, fokuserar ekodesign endast på att minska miljöpåverkan i varje skede av produktens livscykel.

Källa:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Länk till den officiella EU-sidan:
https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_en