Stäng Fastbox Maxi

Din Fastbox är nu en Fastbox Maxi på grund av produkten som är tillagd till din Fastbox. Läs mer om Fastbox via länken:

Fastbox
Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

Nya förslag ska ge bättre installation

Nya regler och nya sätt att leva innebär också att installationer måste göras på nya sätt. Nu har branschorganisationen Säker Vatten i samverkan med byggbranschen tagit fram nya förslag på hur tappvattenschakt och teknikvägg i småhus kan utformas för att minska rörgenomföringar i golv med tätskikt.

Sedan regelverket Branschregler Säker Vatteninstallation lanserades 2005 har riskerna för vattenskador och spridning av legionellabakterier minskat, och felaktigt utförda installationer har blivit en allt mer ovanlig syn. Samtidigt finns det mycket som fortfarande kan förbättras, och därför har Säker Vatten nu tagit fram två nya förslag.

Det ena är ett förslag till utformning för tappvattenschakt.

– Tack vare branschregler har antalet vattenskador i badrum börjat minska, vilket så klart är positivt. Men inom andra delar av byggnaden har minskningen inte varit lika tydlig. Ett felaktigt utfört tappvattenschakt kan få stora konsekvenser, säger Fredrik Runius, teknisk chef på Säker Vatten.

2014 kom också Boverket med nya regler för hur tappvattenschakt ska isoleras när kallvatten och cirkulerande varmvatten återfinns i samma schakt. Bakgrunden är att risken för spridning av legionellabakterier ökar om kallvattnet blir för varmt och reglerna säger att stillastående kallvatten inte får överstiga 24 grader efter 8 timmar – vilket ställer högre krav på isoleringen och hur schaktet ska utformas.

– Det är många parametrar att ta hänsyn till när man utformar ett tappvattenschakt, och det är svårt att få till allt på en gång. Därför tror jag också att förslagen kan vara användbara för många inom branschen. Samtidigt är det viktigt
att poängtera att förslagen ska ses just som ett förslag, och inte som den enda lösningen, säger Fredrik Runius.

Förslagen finns i två olika varianter, ett platsbyggt schakt där botten är uppbyggd av lecakulor eller cellbetong – men också i en variant där man använder sig av prefabricerade stamfördelarskåp.

– Jag tror att det traditionella schaktet kommer att utvecklas under en tid framöver, och man vill ha enkla lösningar. Hela byggbranschen går ju också mot att jobba mer med prefabricering, och jag tror att prefabricerade skåp kommer bli en allt vanligare lösning här. Det går fortare och tid brukar alltid vara en bristvara, säger Fredrik Runius.

Det andra förslaget som har tagits fram är för installation av teknikvägg i småhus. Bakgrunden är att det för att underlätta för installation och framtida service är praktiskt att placera all utrustning längs en och samma vägg.

– Vår teknik tar allt mer plats i våra hus. Tidigare hade vi separata rum med oljepannor och oljetankar, men de rummen skrotades när vi fick andra former av uppvärmning. Men i dag kräver vår teknik mer och mer utrymme, så snart skulle vi behöva det där pannrummet igen, säger Fredrik Runius, och fortsätter:

– Det är viktigt att det finns ordentligt med plats för installationerna, av flera olika anledningar. Dels är det en förutsättning för att det ska kunna bli snyggt och utföras fackmässigt, men också för att den som ska bo där ska kunna göra det och förvalta det i 25 år. Då är det lika bra att göra det riktigt bra från början.

TEXT: MAGNUS CARLSSON

Tack vare branschregler har antalet vattenskador i badrum börjat minska, vilket så klart är positivt. Men inom andra delar av byggnaden har minskningen inte varit lika tydlig. Ett felaktigt utfört tappvattenschakt kan få stora konsekvenser. Fredrik Runius, teknisk chef på Säker Vatten.

Teknikvägg i småhus

Teknikväggen bör utformas med de boendes önskemål och boende i åtanke, men för ett modernt småhus bör det finnas plats för bland annat inkommande ledningar, värmepump, varmvattenberedare, vattenmätare, vattenfelsbrytare, elcentral och mediacentral. Det är också viktigt att här finns ordentligt med utrymme; dels för att ge goda förutsättningar för drift och underhåll, men också för att kunna rymma mer teknik som med all säkerhet kommer att dyka upp i framtiden. Läs hela förslaget till utformning på www.sakervatten.se

Tappvattenschakt

Ett tappvattenschakt ska utformas med hänsyn till bakterietillväxt, vattenläckage och hållbarhet. Schaktet måste ha tillräckligt isolerade ledningar för att kallvattentemperaturen inte ska stiga, och måste ha åtkomliga fogar på våningsavgreningarna. Schaktet måste också placeras så att avståndet till våtrummet inte blir för långt, och eventuellt läckage från fogarna ska snabbt kunna upptäckas för att minimera skadorna. Säker Vattens förslag tar bland annat upp hur stort schaktet bör vara, vilka dimensioner rören ska ha och hur de ska isoleras, samt hur schaktbotten ska utformas för att vara tät samtidigt som den indikerar eventuellt läckage. Förslaget innehåller också en beräkningsmodell för hur snabbt kallvattnet värms upp i tappvattenschaktet.  Läs hela förslaget på www.sakervatten.se

 

För mer inspirerande läsning

upptäck fler artiklar här!